Pomoc w rozwodach

Szukasz profesjonalnego wsparcia w procesie rozwodowym w ?
Zajmujemy się sprawami rozwodowymi od lat.
Pomożemy ci przejść przez sprawę rozwodową.

+100

Tylu osobom już pomogliśmy przejść przez rozwód.

+12000h

Liczba godzin jakie poświęciliśmy na sprawy rozwodowe klientów.

ok.500

Liczba wniosków jakie do nas dotarły w 2023r.

Zakres pomocy rozwodowej
jaką oferujemy

Poniżej nasze kluczowe usługi:

(1)

Zebranie dokumentacji i poszeregowanie jej tak aby odciążyć cię emocjonalnie.

(2)

Wsparcie emocjonalne naszego psychologa.

(3)

Tworzymy wspólnie plan działania. Opracowujemy strategię po to abyś
przeszedł(-a) przez proces rozwodu jak najszybciej i najsprawniej.

(4)

Reprezentacja w sądzie. Dzięki czemu nie będziesz musiał(-a) jeszcze bardziej przechodzić emocjonalnie całego procesu.

Rozwód : Wyzwania i konsekwencje

Rozwód, choć czasami traktowany jako koniec drogi, jest również początkiem nowego rozdziału życia. Jest to proces prawny, który formalnie kończy związek małżeński między dwiema osobami. W dzisiejszych czasach jest to zjawisko coraz bardziej powszechne, co wywołuje zarówno zainteresowanie, jak i obawy w społeczeństwie.

Przyczyny rozpadu małżeństwa

Rozpad małżeństwa może być spowodowany różnymi czynnikami, takimi jak:

 • Brak komunikacji: Niedobór komunikacji może prowadzić do zaniku więzi emocjonalnej między małżonkami.
 • Problemy finansowe: Kłopoty finansowe mogą generować stres i napięcie w małżeństwie, prowadząc do konfliktów.
 • Niezgodność charakterów: Różnice w osobowościach i wartościach mogą prowadzić do trudności w porozumieniu i konfliktów.
 • Niewierność: Zdrada może poważnie nadszarpnąć zaufanie i zniszczyć podstawy małżeństwa.
 • Niedopełnienie oczekiwań: Rozbieżności między oczekiwaniami a rzeczywistością mogą prowadzić do rozczarowania i frustracji.

Złożenie pozwu rozwodowego w

Pierwszym krokiem w procesie rozwodowym jest złożenie pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków. Pozew ten zawiera zazwyczaj informacje dotyczące przyczyn rozwodu oraz żądania co do podziału majątku, opieki nad dziećmi itp. Złożenie pozwu może być jednostronnym działaniem lub rezultatem porozumienia między małżonkami.

Podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków jest jednym z kluczowych elementów procesu rozwodowego. Zasady podziału mogą różnić się w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj uwzględniają one takie czynniki jak wkład finansowy każdego małżonka, długość małżeństwa, potrzeby każdej ze stron itp.

Władza rodzicielska i alimenty po rozwodzie

Władza rodzicielska po rozwodzie dotyczy praw i obowiązków rodziców względem swoich dzieci. Obejmuje ona m.in. prawo do podejmowania decyzji w sprawach związanych z wychowaniem, edukacją, opieką zdrowotną oraz kształtowaniem wartości moralnych. Zarówno matka, jak i ojciec mają równorzędne prawa do sprawowania władzy rodzicielskiej, chyba że sąd postanowi inaczej ze względu na dobro dziecka.
W przypadku rozwodu, rodzic, który nie ma fizycznego lub prawidłowego opiekuńczego kontaktu z dzieckiem, zazwyczaj ma obowiązek płacenia alimentów drugiemu rodzicowi lub opiekunowi dziecka. Wysokość alimentów może być ustalana na podstawie wielu czynników, takich jak dochody obu rodziców, potrzeby dziecka, koszty opieki zdrowotnej i edukacji oraz standard życia dziecka.

Konsekwencje rozwodu dla sprawowania władzy rodzicielskiej

Rozwód wpływa na sposób, w jaki rodzice sprawują władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi. W przypadku braku porozumienia między małżonkami, sąd może podjąć decyzję dotyczącą opieki nad dziećmi, czasu spędzanego z każdym rodzicem oraz innych kwestii związanych z wychowaniem. W niektórych przypadkach może zostać również zastosowany wspólny nadzór nad dziećmi.

Obowiązki alimentacyjne po orzeczenie rozwodu

Po rozwodzie jeden z małżonków często ponosi obowiązek płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka lub dzieci. Kwota alimentów może być ustalona na podstawie dochodów i potrzeb każdej ze stron oraz innych czynników, takich jak koszty utrzymania dzieci czy standard życia, jaki obie strony mieli w trakcie małżeństwa.

Możliwość uzyskania rozwodu bez określania winy

W niektórych jurysdykcjach istnieje możliwość uzyskania rozwodu bez konieczności określania winy jednej ze stron. Tego rodzaju podejście, znane jako rozwód bez orzekania o winie, umożliwia małżonkom rozwiązanie małżeństwa na podstawie wzajemnej zgody lub po prostu z powodu niespełnienia oczekiwań co do związku.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie to procedura rozwodowa, w której żadna ze stron nie musi udowadniać, że druga strona jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa. Zamiast tego, strony mogą uzgodnić, że chcą się rozwieść z powodu niezgodności charakterów, trwałego rozkładu pożycia lub innych podobnych przyczyn.

Korzyści rozwodu bez orzekania o winie

1. Uniknięcie konfliktów i stresu
Rozwód bez orzekania o winie pozwala uniknąć konieczności udowadniania winy, co często prowadzi do mniejszego konfliktu i stresu dla obu stron.

2. Oszczędność czasu i kosztów
Eliminacja procesu udowadniania winy może skrócić czas trwania procesu rozwodowego i zmniejszyć związane z nim koszty, ponieważ nie trzeba angażować się w długie i kosztowne batalie sądowe.

3. Ochrona dzieci
Rozwód bez orzekania o winie może również pomóc w utrzymaniu pozytywnych relacji między byłymi małżonkami, co może wpłynąć korzystnie na dobro dzieci i zapewnić im stabilność emocjonalną.

Jak uzyskać odpis aktu małżeństwa ?

Proces uzyskania odpisu aktu małżeństwa może różnić się w zależności od kraju i lokalnych przepisów. Ogólnie jednak, można go uzyskać poprzez złożenie stosownego wniosku w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego. Wniosek ten może być złożony osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby złożyć wniosek o odpis aktu małżeństwa, zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty lub informacje:

 • Dane osobowe małżonków (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zawarcia małżeństwa itp.).
 • Numer ewidencyjny aktu małżeństwa (jeśli jest znany).
 • Opłata za wydanie odpisu, która może być pobierana w zależności od lokalnych przepisów.

Szacunek w procesie rozwodowym

Szacunek wobec drugiej strony jest kluczowy podczas rozwodu. Pomimo emocji i sporów, ważne jest, aby zachować kulturę osobistą i unikać obrażania lub upokarzania byłego partnera. Szacunek względem uczuć i godności drugiej osoby może zmniejszyć konflikty i ułatwić osiągnięcie porozumienia. Szacunek i dobre słowo jest również ważne w trakcie porozumieniem stron.

Po złożeniu wniosku i opłaceniu ewentualnej opłaty, urząd stanu cywilnego przetwarza wniosek i wydaje odpis aktu małżeństwa. Zazwyczaj proces ten zajmuje kilka dni roboczych, ale czas oczekiwania może się różnić w zależności od obciążenia urzędu oraz procedur lokalnych. W procesie rozwodowym, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, istotne jest zachowanie szacunku, współpracy i rozsądku.

Rozkład pożycia małżeńskiego : Przyczyny, konsekwencje i rozwiązania

Rozpad pożycia małżeńskiego, często nazywany również separacją, to sytuacja, w której małżonkowie przestają mieszkać razem i prowadzić wspólne życie małżeńskie, choć formalnie nie dochodzi jeszcze do rozwodu.

Rozkład pożycia małżeńskiego może być wynikiem różnych czynników, w tym:

 • Problemy komunikacyjne: Brak komunikacji między małżonkami może prowadzić do wzrostu konfliktów i dystansu emocjonalnego.
 • Różnice w wartościach i celach życiowych: Konflikty związane z różnicami w wartościach, celach życiowych czy priorytetach mogą prowadzić do trudności w utrzymaniu związku.
 • Problemy finansowe: Trudności finansowe, takie jak zadłużenie, bezrobocie czy nieporozumienia dotyczące zarządzania finansami, mogą prowadzić do konfliktów w małżeństwie.
 • Niezgodność charakterów: Różnice w charakterach, temperamentach czy preferencjach życiowych mogą prowadzić do trudności w porozumiewaniu się i budowaniu harmonijnej relacji.
 • Zdrada: Sprawiedliwość, brak zaufania i emocjonalne zranienia związane z zdradą mogą prowadzić do decyzji o rozdzieleniu się.

Porozumienie stron a decyzja sądu

W niektórych przypadkach małżonkowie mogą zawrzeć porozumienie w sprawie podziału majątku bez ingerencji sądu. Jest to preferowane rozwiązanie, ponieważ pozwala uniknąć kosztownego i czasochłonnego procesu sądowego. Jednakże, jeśli małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia, ostateczną decyzję w sprawie podziału majątku podejmuje sąd, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dowody i okoliczności.

Proces rozwodowy , mimo że często trudny i emocjonalnie obciążający, ma na celu zapewnienie uczciwego i sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron. Współpraca, komunikacja i zdolność do kompromisu są kluczowe dla skutecznego przejścia przez ten proces.

Zapraszamy klientów z dzielnic:

Zgłoś się do nas

W przeciągu 24 godzin odezwiemy się na Twoje zapytanie

Nasz zespół pomocy rozwodowej

Alimenty

Paweł

Rozwód

Anna

Pozew o rozwód

Jan

Podział majątku

Magdalena